Residence St. Andrews Palace

lodziarnia.jpg (30016 bytes)

Lodziarnia

Polecamy spêdzenie wolnego czasu w naszym barze z szerokim wyborem wytwornych trunków.
W lodziarni mo¿na dokonaæ degustacji znakomitych, ró¿norodnych pod wzglêdem smaku lodów.