logo.jpg (7137 bytes)

Marriott Hotel

Aleje Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa
Poland

English
version

Deutsche
Fassung

FRONT

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

Wyró¿niaj¹cy siê 42 kondygnacyjny budynek w samym centrum miasta, Hotel Marriott urzeknie Pañstwa swoim urokiem z mo¿liwoœciami spe³nienia oczekiwañ i wymagañ stawianym przez klientów. Profesjonalnie przygotowany personel, luksusowe apartamenty, pierwszej klasy wyposa¿enie sal konferencyjnych, i niezliczone mo¿liwoœci wyboru dañ. Niezale¿nie od Pañstwa wymagañ, personel hotelu jest do Pañstwa dyspozycji. I tak w przypadku, gdy istnieje potrzeba organizacji spotkania dla 1000 delegatów dla 12 grup nadzorczych, Hotel Marriott dostarczy Pañstwu nale¿yty service, który byæ mo¿e w innych warunkach nie by³by mo¿liwy. Hotel posiada 16 sal konferencyjnych z przestrzeni¹ wystawow¹ na powierzchni 2500 metrów kwadratowych z pe³nym wyposa¿eniem audiowizualnym. Organizujemy równie¿ spotkania z udzia³em 5000 cz³onków poza obrêbem hotelu. Dysponujemy 523 wygodnymi pokojami, które bêd¹ w stanie sprostaæ Pañstwa potrzebom. Wszystkie pokoje i apartamenty maj¹ mini barki, telefony z sekretark¹, sejfy, zdalnie sterowana telewizja oraz klimatyzacja, port komputerowy, dwie linie telefoniczne oraz wygodne biurko. Hotel posiada Biznes Centrum, prowadzi wielojêzyczne t³umaczenia, Biuro American Express, parking podziemny oraz posiada stanowiski LOT. Mo¿ecie Pañstwo wybraæ miêdzy pokojami z du¿ymi przestronnymi ³ó¿kami, apartamentami, naro¿nymi pokojami ze œlicznymi widokami na miasto. Nasz poziom executive posiada wysoki standard wyposa¿enia ³¹cznie z prywatnym hotelem i tam znajduje siê 35 przestronnych   apartamentów dla VIP-ów.

Akceptujemy wiêkszoœæ kart kredytowych.

 


Ceny

W cenê noclegu nie jest wliczone ¶niadanie i podatek VAT.

Rodzaj pokoju PLNEUR
Pokój 1 osobowy

788

168

Ceny wyra¿one w PLN zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od kursu EUR.

Najlepsze mo¿liwoœci zaplanowania konferencji

conf.jpg (28657 bytes)

Nasz doœwiadczony personel sprawi, ¿e Pañstwa konferencja bêdzie przebiega³a zgodnie z planem


Lokalizacja

Hotel jest usytuowany w centrum miasta i autobus nr 175 doje¿d¿a do hotelu z lotniska.


mapsm.jpg(7172 bytes)
Kliknij, ¿eby zobaczyæ mapê


www.polhotels.com www.poltravel.com stronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)