Hotel i Restauracja KONSTANCJA, Konstancin Jeziorna


Restauracja

Zapewniamy goœciom pe³n¹ obs³ugê dotycz¹c¹ us³ug hotelarskich i gastronomicznych. Do dyspozycji goœci oddajemy Drink Bar, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, Restauracjê, a ju¿ nied³ugo mini Centrum SPA z si³owni¹, saun¹ oraz jacuzzi.