Hotel i Restauracja KONSTANCJA, Konstancin Jeziorna


Sala konferencyjna

Posiadamy 6 sal konferencyjnych, które mo¿emy wyposa¿yæ w preferowany przez Pañstwa sprzêt do prezentacji konferencyjnych (flipchart, rzutnik folii, rzutnik multimedialny, ekran, TV, video, sprzêt nag³aœniaj¹cy, itp.)

 

Sala A            900 PLN

Sala A1          600 PLN

Sala A2          400 PLN

Sala B            400 PLN

Sala C            400 PLN

Sala D            400 PLN

 

Grupy rezerwuj¹ce sale konferencyne otrzymuj¹ od nas 20% rabat na noclegi. Oferta dotyczy cen od poniedzia³ku do pi¹tku.