Hotel Polonia

room.jpg (16961 bytes)

Hotel oferuje 248 miejsc w 144 przytulnych 1-, 2-,osobowych pokojach oraz apartamentach. Pokoje wyposa¿one s¹ w umywalki, ³azienki i pe³ny  wêze³ sanitarny.