Hotel Polonia

rest.jpg (30447 bytes)

Restauracja

Do dyspozycji goœci restauracja na 100 osób oferuj¹ca dania tradycyjnej kuchni polskiej i europejskiej. Istnieje mo¿liwoœæ organizacji przyjêæ i bankietów w sali bankietowej na 50 miejsc.