Zamek Kliczków, Kliczków

Restauracja hotelu usytuowana jest w trzech salach o bardzo interesuj¹cej architekturze i wystroju, dysponuj¹cych ³¹cznie 192 miejscami konsumpcyjnymi (300 miejscami bankietowymi). Proponujemy posi³ki kuchni miêdzynarodowej i polskiej, a w szczególnoœci potrawy z dziczyzny i regionalne.
Zapraszamy równie¿ do kawiarni, winiarni i ogródków letnich.