Kliczków Castle, Kliczków

Sala konferencyjna

Dodyspozycji naszych goœci jest 6 sal konferencyjnych bogato wyposa¿onych w nowoczesny sprzêt umo¿liwiaj¹cy profesjonalne prowadzenie konferencji, seminarii, szkoleñ lub sptkañ towarzyskich.