Hotel Pa³ac Krasków

Pokój

room.jpg (13445 bytes)

Hotel oferuje 70 miejsc w 4 luksusowych apartamentach i 9 luksusowych pokojach w pa³acu, 23 stylowych pokojach dwuosobowych w budynku bocznym oraz 10 dalszych pokojach znajduj¹cych siê w pa³acowym m³ynie.
Wszystkie pokoje i apartamenty sa urz¹dzone stylowymi meblami z XVIII i XIX w. z luksusow¹ ³azienk¹, wyposa¿one  w pe³ny wêze³ sanitarny, telefon, radioodbiornik. Wspomnieæ nale¿y równie¿ o drzwiach ³azienek rzeŸbionych rêcznie na wyspie Bali oraz marmurowych kominkach bêd¹cych dzie³em mistrzowskiej rêki miejscowych rzemieœlników.