Hotel Pa³ac Krasków

Sale Konferencyjna

conf.jpg (35713 bytes) conf1.jpg (29522 bytes)

Hotel posiada 4 pomieszczenia konferencyjne przeznaczone dla grup obejmuj¹cych od 10 do 60 osób, w sali koncertowej oferujemy miejsce ponad 300 osobom. Sale te s¹ wyposa¿one w nowoczesny sprzêt :
- flipchard x 2;
- ekran do rzutnika x 2;
-rzutnik karuzelowy do przexroczy z pilotem;
- rzutnik foliowy;
do prezentacji audiowizualnej (video i telewizor) z nag³oœnieniem (mikrofony przewodowe x 2, kolumny g³oœnikowe).
   Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe.