Hotel
Slowianski

ul. Niepodleg³oœci 19
73-150 £obez
Tel./Fax.: +48-91 3973045

---------------------------------
English version

-
Deutsche
Fassung

Guests reviews
Overall Rating:

Good
Read all reviews

Call Center: +48 22 492 77 29

 

front.gif (19924 bytes)

gwiazdka.jpg (4105 bytes)

Hotel zaprasza wszystkich turystów i goœci odwiedzj¹cych bogaty w przyrodê region Pomorza Zachodniego. Oferujemy 31 miejsc w 15 pokojach jedno, dwu, trzyosobowych oraz apartamentach. Posiadamy równie¿ pokoje dla osób niepal¹cych.   Pokoje wyposa¿one s¹ w prysznic, ³azienkê i telewizor. W naszej restauracji podajemy dania regionalne bogate w niezbêdne dla organizmu sk³adniki spotykane w daniach rybnych jak równie¿ tradycyjn¹ kuchniê polsk¹. Posiadamy niezbêdne do organizacji przyjêæ i bankietów sale.
Goœcie przebywaj¹cy w naszym hotelu maj¹ niezwyk³¹ mo¿liwoœæ do czynnego wypoczynku.Piesze wycieczki w zalesionym regionie obfitym w czyste jeziora stanowi¹ atrakcjê dla osób szukaj¹cych ciszy i spokoju. Przy hotelu znajduje sie parking.
Warto pamiêtaæ, ¿e £obez i okolice stwarzaj¹ dobre warunki do aktywnej formy spêdzenia czasu przez ca³y rok.

Hotel honoruje karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, POLCARD, EUROCARD, JCB, DINERS CLUB, itd. 


Ceny:


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)


Lokalizacja

Hotel jest po³o¿ony 6 km od lotniska, 0,1 km od centrum miasta, 0,8 km od g³ównej stacji kolejowej i autobusowej.


mapSM.jpg (6165 bytes) Kliknij ¿eby zobaczyæ mapkê

Dojazd do hotelu - taksówk¹.


www.polhotels.com www.poltravel.comstronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)