Zamek Ryn

Apartamenty 
Zamek Ryn oferuje Pañstwu 143 pokoi 1-, 2-osobowych, apartamenty wyposa¿one w ³o¿a ma³¿eñskie i pojedyncze, ³azienki z prysznicami, telewizorami z TV-Sat, telefonami, bezp³atny internet bezprzewodowy. W ka¿dym pokoju, gdzie dba³oœæ o szczegó³y jest cech¹ charakterystyczn¹, znajduje sie równie¿ mini bar. W ofercie znajd¹ sie równie¿ 21 pokoi w zaadaptowanej klasycystycznej kamienicy. Posiadamy pokoje wyposa¿one w ³azienki dla osób niepe³nosprawnych .