Zamek Ryn

Mi³o nam Pañstwa zaprosiæ do naszych Restauracji:Wielki Refektarz i Refektarz, gdzie serwowane s¹ specja³y typowo polskiej , europejskiej oraz dania firmowe.
Zaspokoimy gusta nawet najbardziej wybrednych smakoszy,przy okazji zapewniaj¹c fachow¹ obs³ugê i rodzinn¹ atmosferê. Serwujemy równie¿ wina, staropolskie nalewki i miody. Nasze dania cukiernicze bêd¹ ozdob¹ spotkañ towarzyskich i biznesowych.