Hotel Gromada

conf.jpg (12291 bytes)

Sala Konferencyjna

Hotel posiada 4 klimatyzowane sale konferencyjne wyposa¿one w nowoczesny sprzêt do prezentacji audiowizualnej z nag³oœnieniem.
Posiadamy salê na 200 miejsc oraz 3 sale odpowiednio na 100/40/30 miejsc w uk³adzie kinowym.   Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe.