Zamek Rydzyna Hotel

Sala konferencyjne

conf.jpg (38267 bytes)


Sala Balowa

conf2.jpg (42924 bytes)

Sala Rycerska

conf1.jpg (34526 bytes)

Sala Konferencyjna Audiowizualna


Zamek oferuje atrakcyjne wnêtrza dla organizacji konferencji, bankietów i koncertów. Posiadamy kilkanaœcie sal szkoleniowych w zabytkowych wnêtrzach jak równie¿ biuro konferencyjne z mo¿liwoœci¹ korzystania z internetu oraz aparatury do t³umaczeñ symultanicznych. Organizujemy konferencje, szkolenia, imprezy okolicznoœciowe i inne.