Lake Hotel

conf.jpg (35071 bytes)

Sala konferencyjna

Hotel posiada 2 sale konferencyjne (od 70 do 100 osób): wyposa¿onych w nowoczesny sprzêt audiowizualny. Sala Leœna powstaje po po³¹czeniu dwóch sal. Poza tym do dyspozycji goœci oddajemy tak¿e kameraln¹ salê Œwierkow¹ (max 10 osób).Organizujemy spotkania rad nadzorczych, bankietów i okazjonalnych przyjêæ. Dysponujemy nowoczesnym sprzêtem dla funkcjonowania sal konferencyjnych.