Qubus Hotel

Pokój


Pokój 


ApartamentMARGOT HOTEL oferuje Pañstwu 30 komfortowych pokoi.
Przestronne i nowoczeœnie urz¹dzone pokoje i apartamenty wyposa¿one s¹ w nowoczesne meble, telewizje satelitarn¹, radio, telefon, dostêp do internetu oraz w ³azienki o wysokim standardzie. Zarówno pokoje jak i apartamenty objête s¹ pe³n¹ obs³ug¹.