Hotel Margot

Sala Konferencyjna

Margot HOTEL dysponuje klimatyzowanymi salami konferencyjnymi  gdzie istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania konferencji, spotkañ biznesowych.
Zapewniono system nag³oœnienia, ekrany, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, tablice flipchart. Na ¿yczenie Goœci udostêpniamy rzutnik multimedialny.
 Oferujemy profesjonaln¹ pomoc w organizacji imprez o ró¿nym charakterze.