Hotel Polski, Mielec

Restauracja

W hotelu znajduje siê restauracja w której goœcie maj¹ okazjê spróbowaæ smacznych dañ. Polecamy Pañstwu nasz¹ najlepsz¹ polsk¹ i zagraniczn¹ kuchniê.