Lipce Logo

Hotel Lipce

Traktat Œw. Wojciecha 293
80-001 Gdañsk-Lipce
Polska
Tel: +48-(58) 309 04 82
Fax: +48-(58) 309 09 45

------------------------------
English
version

Deutsche Fassung

Hotel Lipce, Gdañsk

gwiazdkagwiazdka

Hotel "Lipce" usytuowany jest 5 km od centrum Gdañska, w pobli¿u trasy Gdañsk-Tczew. W s¹siedztwie hotelu znajduje siê zespó³ parkowy oraz zabytkowy Dwór Ferberów. Hotel jest idealnym miejscem do organizowania narad, konferencji i seminariów naukowych. Posiadamy trzy sale konferencyjne wyposa¿one w sprzêt audiowizulany, które mog¹ pomiêœciæ do 120 osób oraz salê komputerow¹.


Hotel Lipce, Gdañsk
- 34 pokoje z ³azienkami.

Hotel w skrócie:

Transport publiczny

 
Wyposa¿enie hotelu

Wyposa¿enie pokoi

Cennik (Kliknij na podkreœlony wyraz, ¿eby zobaczyæ zdjêcie):

Pokoje

Restauracja

Sale konferencyjne

------------------------------
Ceny:

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

Obiad oko³o 25-30 PLN lub 6-8 USD.

Sala konferencyjna dla 50 osób-komputerowa
400 PLN lub 100 USD

Sala konferencyjna dla 60 osób-nr.2
275 PLN lub 69 USD

Sala konferencyjna dla 60 osób-WGD
275 PLN lub 69 USD


Sala konferencyjna do 100 osób
360 PLN lub 90 USD

Ceny USD zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od kursu PLN.


Jak dojechaæ do Hotelu Lipce w Gdañsku

Hotel jest oddalony 5 km od centrum Gdañska. Mo¿na dojechaæ do niego autobusem 132 z G³ównego Dworca Kolejowego.


Rekomendowane Linki

Wynajem samochodu (wersja angielska)
Pogoda w Warszawie (wersja angielska)
Leæ do Polski LOTem!
Co siê dzieje na gie³dzie warszawskiej?
Ogólne wiadomoœci o Polsce