Hotel Bliza

conf.jpg (12291 bytes)

Sala Konferencyjna

Hotel posiada nowoczesn¹ salê konferencyjno-bankietow¹. Sala wyposa¿ona jest w sprzêt audio-wizualny (TV, video, rzutnik), profesjonalne nag³oœnienie - mikrofony,, funkcjonalne, estetyczne meble. W klimatyzowanym pomieszczeniu mo¿emy zorganizowaæ konferencjê, naradê, zebranie itp. dla 53 osób.
Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia pomieszczenia na salê telewizyjn¹ dla 100 osób.