Kadyny Country Club

bar.jpg (26762 bytes)
Bar

rest1.jpg (24234 bytes)
Restauracja Stara Gorzelnia

Restuaracja jest idealnym miejscem dla poszukuj¹cych romantycznych miejsc par, które pragn¹ spêdziæ wieczór przy œwiecach i dŸwiêkach muzyki klasycznej. Restauracja zas³u¿y³a sobie na dobr¹ reputacjê, któr¹ cieszy siê od lat, ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i wysok¹ jakoœæ serwowanych potraw, a tak¿e na znakomicie zaopatrzon¹ piwnicê z winami.