Kadyny Country Club

Sala Konferencyjna

conf.gif (20475 bytes)

Mo¿ecie Pañstwo korzystaæ z czterech sal wyk³adowych oraz trzech sal konferencyjnych (du¿ej na 120 miejsc i dwóch mniejszych).
Hotel posiada sale przystosowane do organizowania seminariów, konferencji i bankietów. Sale te wyposa¿one s¹ w nowoczesny sprzêt do prezentacji audiowizualnej z nag³oœnieniem.
   Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe.