Villa Pacoldi

Nasza Restauracja oferuje ró¿norodne dania z tradycyjnej kuchni polskiej i miêdzynarodowej. Serwowane potrawy przygotowujemy wed³ug sprawdzonych receptur, zgodnie z kanonami sztuki kulinarnej. A po posi³ku zapraszamy Pañstwa tak¿e na lampkê wyœmienitego wina czy niepowtarzalnie skomponowanego drinka do drink baru.