Hotel Villa Pacoldi

Sala Konferencyjno-Bankietowa

Zapraszamy Pañstwa do wspania³ej Sali Konferencyjnej, przeznaczonej do organizacji zarówno konferencji, jak i bankietów, a urz¹dzonej w przepiêknie odrestaurowanej starej wozowni. Sala mo¿e pomieœciæ nawet do 300 osób (w uk³adzie amfiteatralnym lub podczas przyjêcia na stoj¹co). W przypadku imprezy zasiadanej, przy okr¹g³ych sto³ach, mo¿e obs³u¿yæ do 180 goœci.
Dziêki podziemnemu po³¹czeniu z hotelem i restauracj¹ jest doskona³ym miejscem do organizowania biesiad, bali, uroczystych bankietów, wesel oraz imprez okolicznoœciowych. Jest to idealne miejsce do organizowania szkoleñ firmowych i konferencji. Sala posiada nowoczesny system klimatyzacyjny. Do dyspozycji Pañstwa znajduj¹ siê: