Qubus Hotel

Oferujemy Pañstwu a¿ cztery ró¿ni¹ce siê swoim charakterem punkty gastronomiczne:

Restauracja „Ogieñ”      - 120 miejsc
Jazz Club „Mile stone”   - 80 miejsc
Piano Bar „After work”   - 80 miejsc
Lobby Bar „Barracuda”  - 30 miejsc

Nasza Restauracja oferuje ró¿norodne dania z tradycyjnej kuchni polskiej i miêdzynarodowej. Serwowane potrawy przygotowujemy wed³ug sprawdzonych receptur, zgodnie z kanonami sztuki kulinarnej. W Lobby Barze i Jazz Chlubie czeka na Pañstwa szeroki wybór alkoholi, win z najlepszych winnic oraz wyœmienicie przyrz¹dzone koktajle. Polecamy równie¿ kawê przygotowan¹ na wiele ró¿nych sposobów. W Piano Barze i Jazz Chlubie mo¿na pos³uchaæ muzyki na ¿ywo.