Hotel Qubus

Sala Konferencyjna

QUBUS HOTEL Kraków dysponuje 5 nowoczesnymi, klimatyzowanymi salami konferencyjnymi o ³¹cznej powierzchni ok. 500m2, gdzie istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania konferencji nawet dla 450 osób.
W Centrum Konferencyjnym zapewniono system nag³oœnienia, ekrany, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, tablice flipchart oraz dostêp do Internetu. Na ¿yczenie Goœci udostêpniamy rzutnik multimedialny i kabinê do t³umaczeñ symultanicznych z lustrem weneckim. Ponadto dysponujemy profesjonalnie przygotowanym miejscem do pracy – Centrum Biznesu, wyposa¿onym w komputer z dostêpem do Internetu, faks, skaner, drukarkê i fotokopiarkê. Podczas trwania konferencji proponujemy organizacjê przerw kawowych oraz lunchów i obiadów. Jednoczeœnie oferujemy profesjonaln¹ pomoc w organizacji imprez o ró¿nym charakterze i wielkoœci.