Hotel Pollera

Apartament

Hotel sk³ada siê z 42 stylowych, klimatyzowanych pokoi oraz klimatyzowanych apartamentów. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ w TV, mini-bary oraz telefon z mo¿liwoœci¹ dostêpu do Internetu.