Hotel Novotel Kraków Centrum

 

Restauracja

Serdecznie zapraszamy do restauracji "The Garden Brasserie", gdzie maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ spróbowaæ dania kuchni polskiej jak i miêdzynarodowej. Dla dzieci, jak¿e wa¿nych goœci hotelu, przygotowaliœmy specjalne menu "Dolfi". Nasza restauracja to tak¿e miejsce, gdzie serwowane jest œniadanie "Le Grand Bonjour" w godzinach od 6.00 do 10.00, a w weekendy do 10.30. Zapraszamy równie¿ do naszego lobby baru, gdzie mo¿na popracowaæ lub odpocz¹æ po trudach dnia popijaj¹c koktajle lub ma³¹ czarn¹.