Hotel Europejski, Kraków

Sala konferencyjna

Nowoczeœnie wyposa¿ona z dostêpem do internetu. Wielkoœæ do 50 osób.