Hotel Amadeus


Sala konferencyjna

 
 Sala klubowa

Sala konferencyjna

Zapraszamy do nowoczesnej sali konferencyjnej na 40 osób. Dodatkowym, ekskluzywnym miejscem spotkañ i narad jest stylowa sala klubowa (Business lounge, 12 osób) doskonale nadaj¹ca siê na spotkania Prezesów spó³ek, Rad Nadzorczych. Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe. Posiadamy profesjonalne wyposa¿enie konferencyjne.